Dobrovoľný hasičský spolok v Hradišti pod Vrátnom bol založený v roku 1893. Prvým veliteľom zboru bol vtedajší učiteľ – organista Viktor Janda. Dobrovoľný hasičský spolok mal 32 členov. Spolok existoval do roku 1914. Od 4. novembra 1918 začali hasiči vykonávať nočné stráže, ktoré sa o pár dní zmenili na poriadkové stráže a chránili obec pred rabovačkami. Hasičský spolok sa však znovu utvoril až v roku 1922. Veliteľom sa stáva Ján Bezdek – kováč a jeho zástupcom Gejza Nosko – obchodník.
Dobrovoľný hasičský spolok bol pred I. svetovou vojnou veľmi dobre vyzbrojený. Po znovuvytvorení to s výzbrojou už bolo horšie, nakoľko v obecnom rozpočte nezostávali peniaze na hasičský zbor. V roku 1930 dostal Dobrovoľný hasičský zbor podporu 1500 Kč z hasičského fondu. Za tento obnos zakúpila obec hadice. V roku 1932 zabezpečila obec pre zbor nové kožené čiapky. V tomto období však činnosť požiarneho zboru stagnuje, z dôvodu ľahostajnosti viacerých členov zboru. Pre oživenie činnosti a bezprostrednú podporu požiarneho zboru zakupuje obec v roku 1938 motorovú striekačku za 26.300 Kč a hadice za 8.000 Kč od firmy Sigmund Olomouc - Lutín. Dňa 6. októbra 1936, pri veľkej slávnosti Národného spolku Víťazoslava Sasinku, bol posvätený prápor Dobrovoľného hasičského zboru v Hradišti (používa sa aj v súčastnosti).
Po druhej svetovej vojne sa vykonala dôkladná revízia spolkovej činnosti, ktorej sa nevyhli ani hasiči. Okresný národný výbor v Senici 31. decembra 1945 potvrdil, že dobrovoľný hasičský zbor v Hradišti pod Vrátnom vykonáva svoju činnosť len v rámci stanov a nemá smer politický, protiľudový, ani protidemokratický. Proti funkcionárom a členom hasičského spolku neboli zo stránky národnej a politickej zistené žiadne závady. Okresný národný výbor potvrdil očakávanie, že spolková činnosť nebude zneužívaná k podkopnej práci, alebo neprípustnej agitácii.
Od apríla 1951 sa hasičský spolok premenoval na Miestnu jednotu Československého zväzu požiarnej ochrany. Činnosť požiarneho zboru sa postupom času stávala v obci nevyhnutnosťou, a tak sa v roku 1976 začalo so stavbou novej požiarnej zbrojnice vedľa budovy obecného úradu. Práce na požiarnej zbrojnici prebiehali v rámci akcie „Z“, len vo voľnom čase. Ruku k dielu priložili takmer všetci občania, z každého domu pracoval niekto na stavbe požiarnej zbrojnice. V tejto dobe pôsobili v požiarnom zbore aktívne dve družstvá. Obe boli akcieschopné – vybavené dvoma motorovými striekačkami, s patričnou výzbrojou a výstrojou. Aj z týchto dôvodov bola stavba požiarnej zbrojnice potrebná.

Dobrovoľný požiarny zbor z obdobia okolo roku 1925

Dňa 10. septembra 1978 sa sen hradišťských požiarnikov stáva skutočnosťou. Otvára sa nová požiarna zbrojnica, za účasti veľkého počtu obyvateľov a hostí. Slávnostnú reč a poďakovanie predniesol predseda Dobrovoľného požiarneho zboru Emil Kúdelka. Vtedajší predseda Miestneho národného výboru Michal Rechtorík podrobne vyhodnotil a vyčíslil stavbu požiarnej zbrojnice. Celková hodnota diela činila 208.000 Kčs. Pri slávnosti zahrala dychovka mladých pod vedením plk. Ing. Martina Mikoviča. Ďalšia činnosť Dobrovoľného požiarneho zboru bola zameraná na prípravu družstiev v samotných akciach, a tak sa miestni požiarnici zúčastňovali rôznych súťaží. Na viacerých uspeli, o čom svedčia viaceré diplomy a čestné uznania. V tomto období mal požiarny zbor družstvo dospelých a družstvo mladých požiarnikov. Nemalú zásluhu na rozvoji činnosti zboru mali požiarnici: Ján Michálek, Stanislav Kováč, Jozef Sekáč, Jozef Haray, Ján Chovanec a ďalší.

Dobrovoľný požiarny zbor pred novou zbrojnicou v roku 1978

V roku 1993 usporiadal Dobrovoľný požiarny zbor v Hradišti pod Vrátnom veľkolepú oslavu z príležitosti 100. výročia založenia Dobrovoľného požiarneho zboru. Oslavu poctil svojou účasťou aj viceprezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR JUDr. Jozef Minárik, mnoho hostí z okresu i viaceré Dobrovoľné požiarne zbory z okolia. Oslavy 100. výročia založenia Dobrovoľného požiarneho zboru v Hradišti pod Vrátnom prebiehali na ihrisku TJ, kde svoju techniku predviedli viaceré požiarne družstvá a profesionáli zo Senice. Na záver podujatia sa konala prehliadka dychových hudieb s kultúrnym programom, v ktorom vystúpili aj speváčka ľudových piesní Darina Laščiaková a ľudový rozprávač Vladimír Dobrík. Od roku 1997 sa činnosť zboru postupne dostáva do stagnácie a práca Dobrovoľného požiarneho zboru sa sústreďuje len kultúrnu a verejnoprospešnú činnosť v obci. Toto obdobie trvá až do roku 2011, kedy sa 16. apríla podarilo zmobilizovať členov a začala sa obnova činnosti dobrovoľných hasičov v obci. Novým predsedom Dobrovoľného hasičského zboru sa stal Ing. Vladimír Rak. Do roku 2012 sa dobrovoľným hasičom podarilo získať zánovné hasičské vozidlo Avia, ktoré obci poskytlo riaditeľstvo HaZZ Malacky. V tom istom roku sa hasičom podarilo aj čiastočne zrekonštruovať budovu hasičskej zbrojnice a dobrovoľní hasiči si tak vytvorili základné podmienky pre svoju ďalšiu činnosť.