Výročná členská schôdza

17.01.2016 09:49

Dobrovoľný hasičský zbor pozýva svojich členov na „Výročnú členskú schôdzu DHZ Hradište pod Vrátnom“, ktorá sa uskutoční dňa 23. januára 2016 o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Program schôdze:

  1. Zahájenie
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Správa o činnosti DHZ za rok 2015
  4. Správa o hospodárení DHZ za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016
  5. Správa revízora
  6. Diskusia
  7. Plán hlavných úloh DHZ na rok 2016
  8. Uznesenie
  9. Záver

Výbor DHZ.

Pozvánka VCS Hradište.pdf