Vykurovacie obdobie

01.10.2020 17:00

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov resp. požiarom v bytovom fonde.

Najčastejšími príčinami vzniku požiarov tohto typu sú nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov, nesprávna inštalácia, obsluha alebo zlý technický stav vykurovacích telies. Okrem spomenutého asistuje i nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavinami či žeravým popolom.

Zásady dodržiavania bezpečnosti pri používaní vykurovacích zariadení:

  • čistenie komínov a kontrolu technického stavu je vhodné zveriť do rúk odborníkom;
  • pri kontrole vykurovacích telies je vhodné zamerať svoju pozornosť na stavebné prevedenie, funkčnosť, príp. či nedošlo k prehoreniu materiálu a jeho následnému poškodeniu;
  • pri používaní tuhého paliva dochádza k zaneseniu komína, čím prudko rastie nebezpečenstvo vznietenia sadzí;
  • pri plynových spotrebičoch je vhodné orientovať svoju pozornosť na čistotu komínových prieduchov na zabezpečenie dobrého ťahu komína a dodržiavať revízne prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu do okolia;
  • v blízkosti komínových telies nenechávajte horľavé látky;
  • dodržiavajte návody na obsluhu a vždy používajte schválené spotrebiče. Nikdy nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch!

Majitelia alebo užívatelia rodinných domov zodpovedajú za celkový technický stav a údržbu komínov a zároveň sú povinní zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly.

Zdroj: www.minv.sk

Čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje v lehotách a spôsobom, ktorý stanovuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z. takto:

  • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 1x za 4 mesiace;
  • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 1x za 2 mesiace;
  • komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 12 mesiacov;
  • komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 6 mesiacov;

komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW 1x za 6 mesiacov.