Pre zriaďovateľov podujatí

20.09.2011 21:26

121/2002 Z.z.
V Y H L Á Š K A
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 26. februára 2002
o požiarnej prevencii

§ 12
Opatrenia pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb

(1) Podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb podľa odseku 4,

môže sa uskutočniť len v objektoch a na miestach, ktoré sú na tieto účely

určené a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečeniaochrany pred požiarmi

najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari.

(2) Usporiadať verejne prístupné podujatie v iných objektoch možno len

na základe spracovaného písomného návrhu opatrení, ktoré posúdi

okresné riaditeľstvo.

(3) Na podujatí, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje sa

protipožiarna asistenčná hliadka. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje

usporiadateľ podujatia, ak sa s vlastníkom objektu, kde sa má podujatie

konať, nedohodne písomne inak.

(4) Väčší počet osôb je viac ako

a) 500 osôb sústredených v nekrytých inžinierskych stavbách, napríklad v nekrytých športových ihriskách a amfiteátroch,
b) 300 osôb sústredených v prvom nadzemnom podlaží objektu,
c) 200 osôb sústredených v druhom podlaží alebo v každom ďalšom nadzemnom podlaží objektu,
d) 100 osôb sústredených v podzemnom podlaží objektu