Metodická pomôcka pre obce

14.12.2012 17:42

POVINNOSTI OBCE NA ÚSEKU OCHRANY PRED POŽIARMI
vyplývajúce zo zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
Metodická pomôcka pre obce

Zdroj: MVSR