Čo robiť v prípade požiaru

21.07.2011 19:27

Ako pri všetkých život a majetok ohrozujúcich situáciách, i pri požiari platí, že je lepšie požiaru sa zodpovedným konaním a preventívnymi opatreniami vyhnúť, ako mu neskôr čeliť. Oheň je mimoriadne nebezpečný živel, ktorého rýchlosť šírenia a devastačná sila prekonáva bežnú laickú skúsenosť a očakávania. Pokiaľ sa z akýchkoľvek príčin ocitnete v situácii priamej konfrontácie s požiarom, je preto dobré vedieť, ako postupovať. 

Čo robiť, ak vznikol požiar odporúča v šiestich bodoch Hasičský a záchranný zbor združujúci profesionálnych hasičov Slovenskej republiky:
Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov – tiesňová linka 112, alebo na ešte stále platné číslo 150. Linka 112 platí vo všetkých krajinách Európskej únie.
Uviesť kde horí (presnú adresu alebo popis miesta), čo horí a kto volá. Ďalej je potrebné uviesť podrobnejšie informácie o požiari (napríklad, na ktorom poschodí horí) a riadiť sa pokynmi operátora tiesňovej linky.
Ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, ručné hasiace prístroje, vlhké prikrývky a pod.), alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia.
Zabezpečiť odvetranie zadymených priestorov (chodieb, schodísk a ostatných únikových ciest slúžiacich na evakuáciu osôb) pomocou ventilačných zariadení, okien a pod.
Vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých ľudí - využiť na to chodby, schodiská a ostatné únikové cesty vedúce na voľné priestranstvo.
Poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc jednotke požiarnej ochrany - napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru.
Čo by ste mali vedieť o požiaroch:
Na založenie ohňa je potrebná horľavá látka, kyslík (vzduch) a zdroj tepla. Oheň teda zlikvidujeme odstránením horľavej látky, zamedzením prístupu kyslíku (vzduchu), alebo odstránením zdroja tepla.
Vodou sa nesmú hasiť zariadenia zapojené do elektrického prúdu (voda je vodivá látka), ale ani oleje a látky obsahujúce ropné produkty. Olej na vode pláva a hasenie vodou je preto neúčinné. Navyše, ak horiaci olej nie je v uzatvorenom priestore, hasením vodou sa zvýši roztekanie horiacej látky do okolia.
Pri hasení požiaru dávajte pozor na samovznietenie – voda môže uhasiť plameň a napriek tomu požiar opäť vzplanúť. Po odparení vody sa miesto požiaru môže prehriať na samovznietiteľnú teplotu a oheň potom vzplanie aj bez priameho kontaktu s plameňom. Miesto požiaru je potrebné preto dostatočne schladiť.
Plasty a syntetické materiály uvoľňujú pri horení prudko jedovaté látky, ktoré vdýchnutím spôsobia rýchlu otravu ľudského organizmu.
Základným protipožiarnym opatrením je vybavenie sa hasiacim prístrojom - minimálne jedným vhodného druhu pre pravdepodobný požiar. Hasiaci prístroj musí byť ľahko prístupný aj v tme.

Oboznámte sa s používaním Vášho hasiaceho prístroja, aby ste boli schopný použiť ho aj so zatvorenými očami (požiar môže vypuknúť v noci, alebo miestnosť môže byť silne zadymená).

Zdroj: www.portal.gov.sk