Ochrana úrody a lesných porastov

31.05.2012 20:05

 

Dobrovoľná požiarna ochrana – Okresný výbor Senica

Štefánikova 715, Senica, 905 01

V Senici 25.4. 2012

 

O P A T R E N I A

metodické pokyny na zabezpečenie ochrany v období dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, ochrany lesov a úrody pred požiarmi

 

     Jarné obdobie, obdobie dozrievania obilia, žatevných prác, dosušovania úrody môžeme nazvať obdobím zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Podľa štatistických údajov vzniká v tomto období najviac požiarov úmyselným zapálením neznámou osobou, od fajčenia, hrou detí so zápalkami. Každoročne, hlavne v jarnom období je zaznamenaných veľa požiarov na lesných pasienkoch a na stráňach, kde dochádza k vypaľovaniu suchej trávy a porastov. Preto dôrazne upozorňujeme na zákaz vypaľovania suchých porastov.

     V tomto prípade si občania často zamieňajú pojmy spaľovanie a vypaľovanie a vypaľujú porasty bylín, kríkov a stromov a zakladajú oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho šíreniu, čo je podľa § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakázané. Podľa § 61 ods. 4 písm. f) zákona môže okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru za túto činnosť uložiť fyzickej osobe v správnom konaní pokutu do výšky 331 €, v blokovom konaní do výšky 33 € a v rozkaznom konaní do výšky 132 €. Následkom vypaľovania suchých porastov hrozí veľké nebezpečenstvo rozšírenia požiaru na susedné objekty napr. hospodárske budovy, stohy slamy, lesné porasty a iné, pri ktorých nielenže vznikajú veľké materiálne škody, ale je ohrozené zdravie a bezpečie občanov.

     Okrem ľudského faktora je požiarovosť v tomto požiarne nebezpečnom období ovplyvnená poveternostnými podmienkami, preto upozorňujeme na potrebu zvýšenej opatrnosti počas sucha a horúcich letných dní.

     Pri zabezpečovaní úloh, súvisiacich s ochranou lesov a úrody pred požiarmi, zabezpečia právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia dodržiavanie ustanovení zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov § 4 písm. a-c, vyhlášky MV SR o požiarnej prevencii č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov § 7,8,9 a 10 a vyhlášky MV SR č. 258/2007 o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami.

     Na príprave a realizácii preventívnych protipožiarnych opatrení zameraných na ochranu lesov pred požiarmi tak aby bola zabezpečená ich čo najväčšia efektívnosť a účinnosť sa musia podieľať všetky zainteresované zložky t.j. vlastníci, správcovia a užívatelia lesov ( ďalej len užívatelia ) v úzkej spolupráci a súčinnosti s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy, s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky, ako aj s ďalšími spoločnými záujmovými združeniami, ktoré vyvíjajú svoje aktivity v lese a smerom k prírode.

Pre ochranu lesov v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov vlastník, správca alebo užívateľ zabezpečí:

 1. Hliadkovú činnosť najmä v dňoch pracovného pokoja ( spracuje časový harmonogram pre osoby vykonávajúce hliadkovú činnosť s určením trasy pochôdzok ), zabezpečí jej vhodné spojenie s ohlasovňou požiarov.
 2. Zvýši aktivitu osôb vykonávajúcich pozorovaciu službu a sprísni kontrolnú a represívnu činnosť pri zistení porušovania opatrení zameraných na ochranu lesov pred požiarmi.
 3. Správne umiestnenie protipožiarneho náradia:

a) 5 ha - 10 ha najmenej 15 ks náradia troch druhov ( lopaty, hrable, sekery, motyky, krompáče

    a iné ).

b) 100 ha – 1000 ha najmenej 40 ks náradia štyroch druhov ( lopaty, motyky, sekery, krompáče, hrable a 1 ks motorovej píly )

c) nad 1000 ha najmenej 60 ks náradia aspoň štyroch druhov ( lopaty, motyky, sekery, krompáče, hrable, široké lopaty, 3 motorovej píly a 3 ks vhodných ručných striekačiek )

4.  V lesoparkoch a najviac navštevovaných lesných oblastiach buduje ohniská zabezpečené

      proti voľnému šíreniu ohňa, zabezpečuje na vhodných miestach viditeľné označenie.

5.  Eviduje a vyznačuje v mapových podkladoch dôležité údaje z hľadiska ochrany pred

     požiarmi ( vodné zdroje, ich stav, prejazdné a lesné cesty, zvážnice, ochranné pásy, ... )

6.  Udržiava prejazdné cesty, zvážnice a zdroje vody v stave umožňujúcom bezproblémový

     prejazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah.

7.  Zintenzívni a zefektívni preventívnu, výchovno – vzdelávaciu a propagačnú činnosť

     zameranú na ochranu lesov pred požiarmi najmä smerom k občanom a mládeži, z toho

     dôvodu skvalitní a vhodne koordinuje spoluprácu so všetkými zainteresovanými zložkami.

8.  V rámci možností zahustí sieť vodných zdrojov budovaním nových, vhodných na účely

      hasenia požiarov.

9.  Vytvorí technické a ekonomické podmienky pre možnosť leteckého hasenia požiarov

     v nedostupných lokalitách a to najmä na veľkoplošné chránené oblasti.

10. Vybaví členov hliadok pohybujúcich sa v lesných porastoch rádiofónnou technikou alebo

      mobilnými telefónmi, v prípade nemožnosti využitia tejto techniky použiť náhradnú

      možnosť včasného ohlásenia vzniku požiaru napr. motorové vozidlo ( motocykel ).

11. Vybaví prenosnými hasiacimi prístrojmi  pracovné stroje napr. lesné traktory, harvesty a iné

      vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.

12. Zabezpečí zriadenie a vybavenie potrebného počtu ohlasovní požiarov v zmysle § 5 písm. f)  

      v súlade s § 15 vyhlášky, ktoré musia byť vybavené vhodnými spojovacími prostriedkami

      a ďalšími technickými zariadeniami na príjem hlásení o vzniku požiaru, ako aj na prenos

      súvisiacich s privolaním a poskytnutím prvej pomoci a vyhlásenia poplachu.

 

Pre zber obilnín, pozberovú úpravu a skladovanie objemových krmív je potrebné:

 1. Zabezpečiť prednostný zber dozretých obilnín najmä okolo železničných tratí, pozemných komunikácií, skládok odpadov, ...
 2. Odsunúť pokosené obilie, seno alebo slamu pri železničných tratiach do vzdialenosti najmenej 30 m od krajnej koľaje, medzi koľajami a uloženým obilím ( senom, slamou ), okrem plodín s podsevom vytvoriť ochranný pás široký najmenej 10 m vo vzdialenosti 20 m od krajnej koľaje. Pás skyprí a zbaví ho ľahko zápalných látok.
 3. Pri kombajnovom zbere, na ploche väčšej ako 10 ha zabezpečiť mobilnú akcieschopnú cisternu s vodou a traktorom s pluhom, ktoré možno okamžite použiť.
 4. Vybaviť techniku na zber a stohovanie lapačmi iskier, najmenej jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného typu a pri stohovaní zabezpečiť zásobou vody najmenej 500 l.
 5. Vybaviť dostatočným počtom hasiacich prostriedkov priestory na spracovanie a skladovanie obilnín a objemových krmív.
 6. Udržiavať výrobné zariadenia a stroje na zber a spracovanie obilnín  a objemových krmovín v určenom technickom stave, opatriť ich výfukové potrubia lapačmi iskier, odstraňovať nánosy organických prachov ak presiahnu hrúbku po ktorej sa može šíriť požiar.
 7. V povalovom priestore skladovať najviac 3000 m3 sena, ak vlhkosť uvädnutého krmu je najviac 25%. Zo skladu musí viesť úniková cesta.
 8. Dodržiavať zákaz vypaľovania porastov. Na vypaľovanie porastov a spaľovanie odpadov vyžiadať povolenie od OR HaZZ.
 9. Venovať zvýšenú pozornosť deťom a iným občanom, ktorí vykonávajú akúkoľvek činnosť v blízkosti žatevných prác a skladovacích priestoroch.
 10. Uvädnutý krm možno skladovať v skladoch vybavených dosušovacím zariadením, pri skladovaní sena dosušovacie zariadenie nemusí byť.
 11. Pred vstupom do skladov umiestniť značku „ Zákaz fajčenia a vstupu z otvoreným ohňom, Zákaz vstupu nepovoleným osobám, Zákaz vjazdu motorových vozidiel bez lapačov iskier „
 12. V skladoch sena, slamy, ... je zakázané skladovať súčasne aj iné horľavé látky.
 13. Údaje o dosúšaní zaznamenávať do skladového denníka ( sledovať teplotu, nad 30°C zapnúť ventilátor, nad 65°C krm vyskladniť pri vypnutí ventilátora, nad 90°C vyskladniť krm v prítomnosti hasičskej jednotky ).

 

Bezpečné vzdialenosti na umiestnenie stohov:

Stoh môže mať objem najviac 4000 m3.

 • 300 m od objektov, v ktorých sa skladujú, vyrábajú a spracúvajú výbušniny, ľahko zápalné látky a horľavé kvapaliny,
 • 100 m od ostatných výrobných objektov, skladov, od lesa, krajnej koľaje železničnej trate,
 • 60 m od verejnej komunikácie,
 • 50 m od okrajových budov súvislej zástavby obcí, činnej hranice skládky domových odpadov a iného stohu,
 • 30 m od elektrického vedenia vysokého napätia.

Stohy do objemu 100 m3 sa musia umiestniť v bezpečnej vzdialenosti najmenej:

 • 20 m od obytného a hospodárskeho objektu,
 • 10 m od iného stohu.

Do vzdialenosti 12 metrov od skladov sena, slamy, ... je zakázané akýmkoľvek spôsobom manipulovať s otvoreným ohňom!!!

 

 

           Pavol Hyža v.r.                                                                                        Zuzana Hurbanisová

predseda preventívnej komisie                                                                                riaditeľka OV DPO